Verschuiving toezicht op risicovolle (BRZO-) bedrijven

Verschuiving toezicht op risicovolle (BRZO-) bedrijven van gemeenten naar provincies.

De versnippering van het toezicht op risicovolle bedrijven in Nederland is in snel tempo aan het verdwijnen. De verantwoordelijkheid voor dit toezicht is verschoven van honderden gemeenten naar de twaalf provincies. In opdracht van de provincies voeren zes gespecialiseerde omgevingsdiensten, waaronder de DCMR, dit toezicht en de vergunningverlening uit. Eind 2016 maakten de provincies gezamenlijk een meerjarenafspraak met die omgevingsdiensten, zodat in 2019 de majeure operatie afgerond zal zijn en er sprake is van een uniform, kwalitatief hoogwaardig toezicht, transparantie, en eenduidige en heldere vergunningen.

In Nederland staan zo’n 400 bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en daarom zware ongevallen (zoals een brand of een explosie) kunnen veroorzaken. Voor deze bedrijven geldt het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). De kern van deze richtlijn is dat bedrijven de risico’s kennen en passende maatregelen
treffen.  De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers én van de omgeving. De overheid houdt toezicht op de wijze waarop de bedrijven aan die veiligheid werken. Hoe is het toezicht op deze bedrijven georganiseerd? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat zijn per regio de specifieke uitdagingen?

Z-card en app
De zes Brzo-omgevingsdiensten ontwikkelden gezamenlijk een Z-card en een app om op deze vragen antwoord te geven. De Z-card geeft aan de hand van een heldere tijdlijn inzicht in de wijze waarop toegewerkt wordt naar dat uniforme toezicht in 2019 en wat inmiddels is gerealiseerd om excellente uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) waar te maken. De Z-card geeft ook een beeld van de zes Brzo-omgevingsdiensten, de ambities van de provincies (IPO) en de wijze van samenwerking met collega-inspectiediensten. De speciale Brzo-app toont aan belangstellenden filmpjes waarin VTH-ontwikkelingen kort uitgelegd worden. De app kan gedownload worden vanuit de App Store en vanuit Google Play. Het IPO (Interprovinciaal Overleg) heeft financieel bijgedragen aan de realisatie van de app en de Z-card.

Uit: Toxic 23 april 2017 – Bron Toxic: DCMR

Aanbiedingen