Hiltra

Privacy & Cookies

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij wanneer en met welk doel verwerken. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden altijd opgeslagen op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor derden. 

Verwerkingsverantwoordelijke

Hiltra Barneveld B.V. en Hiltra Verhuur B.V. , hierna gezamenlijk te noemen "Hiltra” , gevestigd aan Compagnieweg 16 3771 NH  Barneveld,  zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hiltra verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Webadres bedrijf
 • IP adres bezoeker webshop
 • Locatie- en postgegevens bedrijf
 • Bankrekeningnummer bedrijf
 • KvK nummer bedrijf

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@hiltra.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hiltra verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hiltra verwerkt (persoons)gegevens van zowel (potentiële) klanten als (potentiële) leveranciers voor de volgende doelen:
 • Aanvragen/uitbrengen van offertes en overige prijsaanvragen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren en/of op te halen.
 • Het afhandelen van betalingen.
 • Hiltra analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Hiltra Barneveld B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn van (persoons)gegevens

Hiltra bewaart uw (persoons)gegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden/worden verzameld. Voor bepaalde gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Zo hebben wij een administratieve- en fiscale bewaarplicht van tenminste zeven jaar. Aan u gerichte offertes, facturen en betalingsgegevens bewaren wij voor deze termijn. Voor persoonsgegevens die wij ontvangen in het kader van de inhoudelijke behandeling van uw opdrachten en/of onze inkoopopdrachten geldt dat wij deze bewaren tot uw opzegging.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hiltra en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering (mits technisch mogelijk en fiscaal toegestaan), gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hiltra.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hiltra wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Website en (mobiele) applicaties

Waar in het onderstaande wordt verwezen naar de "Website” , wordt gedoeld op de website www.hiltra.com. Waar wordt verwezen naar de "app” , wordt gedoeld op app ‘Hiltra’. Via de website en app kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de website en app vallen ook onder deze privacyverklaring.

Voor een goede werking van de app hebben wij toegang nodig tot gegevens op uw computer, smartphone of tablet, zoals uw locatievoorzieningen of welk besturingssysteem wordt gebruikt.

Door installatie van de app geeft u toestemming voor toegang tot gegevens die voor werking van de app noodzakelijk zijn. U kunt de gegeven toestemming intrekken via info@hiltra.com .

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hiltra gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hiltra neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hiltra) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hiltra neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hiltra.com .

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien daartoe aanleiding is. De meest recente versie van deze privacyverklaring staat op onze website www.hiltra.com.

Contact

Voor vragen over onze gegevensverwerking kunt u zich richten tot info@hiltra.com of T 0342-404160.

Aanbiedingen
Lekbak en rooster verzinkt model HLB 2
Actieprijs
€ 236,72
Hiltra F60 (semi) gasflesdepot model GD-MS 6 (nieuw uit voorraad)
Actieprijs
€ 3.609,00
Labsaver F90 LS1220-EN - grijs/geel
Actieprijs
€ 2.182,50
Lekbak en rooster verzinkt model HLB 12
Actieprijs
€ 834,24